آمدم اما چه آمدنی با دلی شکسته و بار گناه اما با قلبی که عشق تورا در سینه دارد و لب هایی که نام تورا و چشمهایی که مردمک سیاهش حالا گنبد زرد توست السلام علیک یا فاطمه معصومه چقدر مدیون سلامهای توست دنیایی که لطفی نداشت اگر تورا نداشت وزائرانی که لطف تو اگر نبود نه دنیایی داشتند و نه آخرتی یا فاطمه اشفعی لنا عندالله حرم حضرت معصومه شهرمادری قم مرداد نود و هشت