روز عکاس مبارک این عکس رو یکم مرداد گرفتم تقدیم به همه عکاس هایی که در زندگی کاری من نقش برجسته ای داشتن و لحظات زیبایی از من در نقش هایم رو به ثبت رسوندند.