لهستانی های رانده شده از کاشانه در فروردین ۱۳۲۱ دوران جنگ دوم جهانی و اشغال ایران توسط متفقین از روسیه به ایران فرستاده شدند . این عکس ثبت لحظه ای از یک واقعه ی تاریخی است . روز عکاس مبارک باد