نتیجه مسخره کردن احترام و دوستى با حیوانات و طبیعت چیزى جز مخاطرات جدى براى محیط زیست و خالى کردن شیطانى ترین عقده ها بر سر سگ ها و گربه هاى بى دفاع نیست. انسان باشیم و بفهمیم ساکنان این سرزمین فقط ما آدمها نیستیم. هر آنچه در طبیعت ایران وجود دارد بخشى از این کشور و مخلوق خداى بزرگ است. نمیدانم چرا درک موضوعى تا این حد روشن براى برخى اینهمه مسخره و دشوار به نظر میرسد. آیا جز این است که آن (برخى) ها دچار عدم درک و فهم صحیح از انسانیت،محبت، علاقه و مراقبت هستند؟ انسان بودن مسئولیت بزرگى است... عکسى در کنار لوسى زیبا از پیام ایرایى عزیز