۷۰ سال عمر ما چطور می گذرد؟ ۲۵ سال آن را می خوابیم. ۸ سال آن را درس می خوانیم. ۶ سال آن را به استراحت می گذرانیم. ۷ سال آن را صرف تعطیلات و تفریح می کنیم. ۵ سال آن را با دیگران صحبت می کنیم. ۴ سال آن را غذا میخوریم. ۳ سال آن را در رفت و آمد می گذرانیم. بنابراین برای کار موثر ۱۲ سال بیشتر وقت باقی نمی ماند. پس مواظب زمان اندک خودتان باشید.