یک روز آفتابى در دریاچه فشافویه یهو زد به سرم اسکى روى آب یاد بگیرم