. در مسیر آماده سازى ایرج خان... به هنر هادى لطفى و طراحى محمد قومى... #ایل_دا به کارگردانى #راما_قویدل.