این جهان را چاره یی جز فرهنگ نیست #بهرام_بیضایی دانشگاه_استنفورد_آمریکا عکس را هم خودم گرفتم #سینمای_ایران