غربت کسی نباش که تو را وطن دیده است. . . #محمود_درویش #عکس : #دنیا_مدنی