..

سال دیگه این موقع کجا هستم؟

مطمئنآ اینجایی که الان ایستادم، نیستم!

این فقط به شما، هدفگذاری و عملکردتون بستگی داره که از جایی که الان ایستادی، یک سانتی متر به هدفت نزدیکتر شدی یا بهش رسیده باشی!

این سوال رو از خودتون پرسیدید؟

#پندار_اکبری