اگر قرار بود یک کتاب اخلاقی بنویسم؛صد صفحه ای می بود و نود و نه صفحه ی آن سفید بود و فقط در صفحه ی آخر مینوشتم:من فقط یک "باید"میشناسم و آنهم دوست داشتن است/ آلبر کامو

دوستون دارم و هفته ی خوبیو براتون آرزو میکنم