در مسیر آماده سازى ایرج خان...

به هنر هادى لطفى و طراحى محمد قومى...

#ایل_دا به کارگردانى #راما_قویدل