می‌خواهم هر صبح که پنجره را باز می‌کنی آن درختِ رو به رو من باشم فصلِ تازه من باشم آفتاب من باشم استکان چای من باشم و هر پرنده‌ای که نان از انگشتانِ تو می‌گیرد …! . روزبه_سوهانی.