شما /به شدت/عزیزى/براى من

بانو گوهر خیراندیش... سالهاست که نمایشهاى منو مى بینى و مشوّق من هستین..... دوستت دارم......

و ممنون از مرجان شیرمحمدى عزیز.....

(شبهاى پایانى نمایش مارلون براندو)