دوتا دستاشو مشت کرد، جلومو گرفت و گفت ، اگه بگی گل کدومه میمونم ...

برای از دست ندادنش محکم زدم پشت دست چپش!!

دستاشو باز کرد،گل بود، اشکام جاری شد رو گونه هام... حواسش نبود، وقتی با دست راستش اشکامو پاک کرد دیدم توی دست راستش هم گل بود!!!

آنکه تورا میخواهد، به هر بهانه ای میماند ...!

حسین پناهی