با همکاران عزیز در کنسرت «صنم ناهنجار»اثر علی قمصری عزیز

گر#تیغ #بلا بارد در #کوی #دوست ،تو #عاشق و#مجنون و#آزاده بمان/دم و پنجه ات گرم#قریحه ات بی زوال