توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی که عشق حقیقی باشه، تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون.