صحنه ای از سریال دل در شمال کشور (خزر)

سومین همکاری دلچسب بعد از عاشقانه و رحمان ۱۴۰۰.

ممنون از همراهی و اعتماد همیشگیت.

بی شک دل بهترین سریال ما خواهد بود با هنرنمایی تو و دیگر همکارانمان.

عکس معین باقری