بساط زرنگی هایتان را اطراف آدم های ساده و مهربان پهن نکنید،انصاف نیست...! کاش آدم هایی که انتخاب کرده اند خوب باشند را پشیمان نکنید...! دنیایمان به اندازه کافی آدم زرنگ دارد! دست از سر این نسل رو به انقراض بردارید! باور کنید؛ حتی کوچکترین ضربه به اینجور آدم ها... تاوان دارد! یادم می‌آید مادرم همیشه میگفت؛ "خدا بدجور پشت آدم های ساده ایستاده" حواستون باشد؛ مبادا خدا را عصبانی کنید... . نرگس صرافیان پی نوشت: خدا خوب جوری پشت ما ایستاده....