نرگس محمدی با بازی در فیلم ستایش و آزاده زارعی با آوای باران به شهرت رسیدند.