'پرتره شماره ٣٥' - بیست و چهار مرداد نود و هشت ‘Portrait No. 35’ by Parsa Pirouzfar, 8.15.2019