اگر خدا شما را منتظر می گذارد، آماده باشید تا بیشتر از آنچه خواسته اید دریافت کنید