دوشات یک و نیم نفره

.

اگر اشتباه نکنم اولین عکس پاسپورت وی و خواهر

.

چرا شال با رکابی نمیدونم!