روزهای پایانی مانکن با یکی از بهترین کارگردانهای از گذشته تا کنون حسین سهیلی زاده.