یه جوری زندگی نکن که منتظر آینده باشی

کاری کن که آینده منتظرت باشه