علی_سنتوری : ولی هانیه خانوم خودمونیما، ما بالاخره نفهمیدیم از چی چیه این مرتیکه خوشت اومد! یعنی... یعنی میتونی؟ یعنی میشه؟ با اونم همون جاهایی رو بری که با من رفتی؟ همون غذاهایی رو بخوری که با من خوردی؟ همون...همون کارایی رو بکنی که با من هم کردی؟ #خاطره_بازی