پشت دیوار اتاق حد فاصل پاتختی و کمد ، دری مخفی است ... دری به دنیایی پنهانی و رازآلود ... و تو همیشه آنجایی ، با یک بغل مهربانی و آرامش