حضور... دلتنگ کلمه ها بودم.. #محمود_دولت_آبادی #شیوا_ابراهیمی #شیواابراهیمی #شیوا #شب #حضور #ادبیات #زندگی #شکر #شکرگزاری #کافه_نزدیک_کتاب #کتاب #کلیدر #جای_خالی_سلوچ #آهوی_بخت_من_گزل #عشق