نکنه خدای نکرده دیر بشه ، پس تا هستند قدرشون رو بدونیم. انارهای نارس،انجیرهای ریخته و این حوض بی ماهی، من به درخت گیلاس و سیب خانه پدرم و به دستان مادرم دخیل می بندم، آری، تا انارها برسند و انجیرها دانه دهند، هر سحر گاه، در جان خویش با آوازی از جنس گنجشکان، به استقبال سپیده دمان خواهم رفت. #سارا_عابدی #سپده_دمان #آواز_گنجشکان