بازم یک عکس قدیمی که همین آقا پسر کوچولو که کنار من ایستاده برام فرستاده.ایشون آقای داوود متینی یکی از پسرعمه های منه که الان خودش پسری بزرگتر از همین عکسی که خودش برام فرستاده داره.اون وقتها این فرم عکسها خیلی گرفته میشد.بهش میگفتند دو نقش. یادش بخیر. پسر عمه ممنون. خاطری رو زنده کردی.