تو طلوع می کنی من گرمایت را از دور می چشم و شهرِ من بیدار می شود...