عکسهاى رفیق جانم نیما کزازى در عمارت موزه ى زمان و مصاحبه با دوست و همکلاس دیرین رضوانه رستمى در روزنامه ى صبا