همه میخوان الماس باشن؛

اما تعداد کمى،

حاضرن که تراش بخورن... ثبت لحظه از پریسان سهراب زاده قشنگم