باشه قبول، نبات شیرینه ولی خدا شاهده ما تو یه اتاق میخوابیم پشه منو میزنه  #نبات_استخری #شاهرخ_استخری