هزار جهد بکردم که سِر عشق بپوشم

نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم

شمایل تو بدیدم نه صبر ماندو نه هوشم

#سعدى#پارسى#امیرتاجیک