حس پاییز مى دهد، مرداد حس بهار،  اسفند! کدام ماه سال را بجویم که حس تورا بدهد و دلتنگت نشوم، هر غروبى که مى آید هر طلوعى که مى گذرد، جایت اینجا خالى است در عید و عزا در شادى و غم زندگى تورا کم دارد اى ماهِ بى فصلِ از دست رفته ام

٩٨/٥/٢١

روح تمام عزیزان سفر کرده مان شاد و آرام عیدتون مبارک