گفتم: جات توی سینما خالیه

گفت: حالا باید خوشحال باشم یا ناراحت؟

عکس از مصطفی پیرهادی