راستش هیچ فکرش را نمیکردم که بعد از هجده سال هنوز از خودم توقع بیشتری داشته باشم... راستش... هییییچ فکرش را نمیکردم که طعم زندگی بعد از هجده سال "این" باشد...

با اینکه خیلی"فکر میکردم" اما هیییییچ فکرش را نمیکردم که...

پ.ن.کاش کسی بود که بعد از هجده سال قیمت "جوانان امروز"را همچنان صد و پنجاه تومان نگه میداشت.