از آن فراز و آن فرود غم مخور  زمانه بر بلند و پست میرود (دوستون دارم یه عالمه) #هوشنگ_ابتهاج