دنیز کیزی: در این اعماق اب زیاد پرسیدن فقط ادمو خفه تر میکنه، بیا بریم

همان چهار دقیقه به کارگردانی صابر ابر جان

و نویسندگی نغمه ثمینی عزیز