کودکان قصه های ناگفته زندگی هستند در گفتن این قصه ها باید آهسته و آرام قدم برداریم نکند ترک بردارد دل این غنچه های تازه شکفته ...

این روزها در کنار دغدغه های فراوان زندگی کودکان سرزمینمان را فراموش نکنیم