خاطرات چوبهاى خیسى هستند که با آتش زندگى نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...