با خشایار۱۳۹۸ چهل سال بعد از عکس قبلی می خواستم مثل عکس قبلی بنشونمش روی پام ولی حالا دیگه می ترکیدم و شدنی نبود