لرستان؛ خرم آبادِ زیبا؛ قلعه ى بى مانندِ فلک الافلاک ...

_____________________________________

استورى ها که مجموعه عکسى از نشانه هاى فرهنگ قومِ عزیز و دوست داشتنى لُر بوده و غروب امروز از موزه ى قلعه فلک الافلاک برداشته ام را ببینید ... _____________________________________

#لرستان #خرم_آباد #لر #لرى #قلعه_فلک_الافلاک #تاریخ #سنت #ایران #فرهنگ #معمارى #ابنیه_تاریخى #کورش_سلیمانى #بازیگر #کارگردان