یادگاری از دوران جوانی... سرزمین منا،چهارده‌سال پیش... رونمایی برای نخستین بار

پی‌نوشت:کیفیت دوربین موبایل‌ها اون موقع همین تعداد پیکسل بود