یادش بخیر فکر کنم حدود سال ٨٤ _٨٣ بود ١٤ سال پیش سریال راه شب _داریوش فرهنگ