این عکس رو نوشین جان جعفری از من در نمایش مرداب روی بام گرفته . #ستاره_پسیانی