به جای تماشای پنجره زندگی دیگران از کتاب عمرت لذت ببر... داشته‌ هایت را جلوی چشمانت قاب بگیر... و برای نداشته‌ هایت تلاش کن... حسرت باغچه دیگران را نخور در عوض باغبان دنیای خودت باش...