قربانی می کنم در خود تمام #منیت ها را، تمام آنچه که باعث دوری من از خدایم میشود... قربانی می کنم #حسادت را، که مبادا به آنچه دیگری از من برتری دارد حسد بورزم... قربانی می کنم #حسرت را، که ذره ای من را از خود واقعی ام دور نکند و هرگز آهی نکشم برای داشته ها و نداشته هایم... قربانی می کنم #ترس را در وجودم، که با اشتیاق صد برابر در راه رسیدن به کمال قدم بگذارم... قربانی می کنم #وابستگی هایم را به این دنیای فانی زیرا که میدانم هر چه در این مسیر سبک تر باشم رهایی ام آسان تر میشود...