در کنار دوبانوی هنرمند و دوست داشتنی خانم ملاحت کامیار و خانم محمدلو